نظر سنجی بخش فردی

نام اثر: سال های بحرانی اوایل انقلاب
سر گروه: محمد مهدی کاری
نام اثر: یه مشت
سر گروه: سید محمد حسین حسینی